Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Co bychom měli vědět o islámu: Náboženství nenávisti? Násilí jako součást temné víry. Pětina lidstva vrazi a šílenci? Čtrnáct století teroru, 280 miliónů zmasakrovaných. Otázka stále stejná: Podvolíme se?

Co bychom měli vědět o islámu: Náboženství nenávisti? Násilí jako součást temné víry. Pětina lidstva vrazi a šílenci? Čtrnáct století teroru, 280 miliónů zmasakrovaných. Otázka stále stejná: Podvolíme se?

23. 9. 2017

Tisk článku

Alí Síná analyzuje příčiny násilné, agresivní a vlastně psychopatické podstaty islámu a zdůrazňuje, že máme-li porozumět muslimům, musíme především vědět, co byl zač zakladatel této vražedné ideologie

Míru nelze dosáhnout, dokud existují ideologie hlásající nenávist. Lidé nepáchají zlo z vlastní přirozenosti, ale pokud jsou k tomu vedeni. Dobří lidé dělají zlé věci, když si myslí, že se jim děje bezpráví. Toto bezpráví je však často jen domnělé. Celé masy mohou být zmanipulovány k víře, že jsou utlačovány, a to je naplňuje nenávistí a touhou po pomstě. Uchylují se ke zvěrstvům a zároveň se považují za počestné a ospravedlňují každou svou krutost.

Jednou takovou ideologií je islám.

Porozumět Mohamedovi

Od 11. září 2001 došlo po celém světě k více než osmnácti tisícům teroristických útoků, které měly za následek celkem stovky tisíc mrtvých a zraněných civilistů. Jejich pachateli nebyly žádné nestvůry, ale muslimové; věřící lidé jednající v souladu se svou vírou. Existují miliony dalších, již smýšlejí stejně jako oni a jsou připraveni je následovat.

Pokud se domníváte, že islámský terorismus je nový jev, mýlíte se. Terorismu vděčí islám za svůj úspěch. V den, kdy Mohamed vkročil do Medíny, spustil tažení teroru. Jeho stoupenci jdou v jeho stopách. Muslimové jsou netolerantní, rasističtí a násilničtí surovci. Jsou vznětliví a snadno vybuchnou, když se setkají s nesouhlasem nebo se jim nedostává přednostního zacházení a úcty. Zároveň ale napadají ostatní a porušují práva stoupenců jiných náboženství.

Pokud chceme pochopit muslimy, musíme pochopit proroka, kterého uctívají a napodobují. Pouze tím, že porozumíme Mohamedovi, můžeme s jistotou vědět, co zapřičiňuje chování muslimů. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům je psychologická biografie, která jde k jádru příběhů o Alláhově prorokovi a klade si za cíl odhalit záhadu muže uctívaného 1,5 miliardou lidí.

Proč je důležité vědět, co byl Mohamed zač? Protože víc než miliarda lidí se snaží být a jednat jako on. Důsledkem toho je, že šílenství jednoho muže se přenáší na všechny jeho stoupence. A pokud byl Mohamed šílený, nemůžeme očekávat, že jeho napodobitelé budou příčetní. Právě tím, že porozumíme Mohamedovi, muslimy prohlédneme, a budeme schopni předvídat činy a reakce těchto napohled nepředvídatelných lidí.

Čtěte ZDE: Prokletí světa jménem Islám: Nikdy nebyl, není ani nebude náboženstvím míru. 109 veršů přikazujících naše zničení: Nevyvratitelné důkazy jeho násilné povahy. Neustane, dokud nepokoří celý svět. Jeden a půl miliardy lidí má přikázáno nás vyhladit

Kořeny a větve

Žijeme v nebezpečné době. Pokud pětina lidstva uctívá psychopata, vychvaluje sebevražedné atentáty a myslí si, že vraždění a mučednictví jsou projevem nejvyšší zbožnosti, stává se svět nebezpečným místem. Až se těmto lidem dostane do rukou například atomová bomba, bude ze Země jeden velký sud s prachem. Islám je sekta. Dokud muslimové věří v Mohameda, ohrožují druhé i samy sebe. 

Muslimští teroristé byli prý „úplně normální“ lidé. Co je tedy přimělo dopustit se tak ohavných zločinů? Odpověď? Islám. V islámském světě se takové věci dějí denně. Muslimové ze všech koutů zeměkoule mají plné ruce práce se zabíjením ve jménu své víry. Proč? Co příčetné lidi nutí páchat takové zlo? Proč jsou muslimové jako skupina tak rozzlobení na ostatní, proč válčí se světem a proč se tak pohotově uchylují k násilí?

Miliony muslimů dělají výtržnosti, protestují a zabíjejí úplně nevinné lidi, kdykoli a kdekoli někdo řekne něco o Mohamedovi. Tyto činy nejsou racionální, ale jejich pachatelé jsou duševně zcela zdraví. Jak si tento paradox vysvětlit? Abychom to pochopili, musíme vědět, že od muslimů se čeká, že budou jednat a myslet jako jejich prorok.

Jejich postoje, názory, myšlenky a činy tedy odrážejí jeho osobnost a mysl. Jelikož Mohamed je vzorem všeho, co se v islámu považuje za počestné, očekává se od jeho stoupenců, že ho budou ve všem napodobovat. Poněvadž muslimové jako skupina žijí Mohamedův život, vzdávají se ve výsledku života svého, své lidskosti a do velké míry i své individuality. Obývají uzavřený narcistický vesmír svého proroka a následují jeho příkladu, čímž se stávají jeho součástí.

Představíme-li si islám jako strom, pak jsou muslimové jeho větvemi a Mohamed kořeny. Muslimové sdílejí Prorokovu povahu, postoje i myšlení. Každý muslim je v podstatě takový malý Mohamed, jenž je pro věřící nejlepším stvořením, nejdokonalejším člověkem a vzorem hodným následování. Každý jeho čin, ať se zdá jak chce příšerný, je považován za správný. Nikdo se na nic neptá a žádný hodnotící soud se nepřipouští. O Mohamedovi se ostatně chce bavit jen málo lidí. Pokud ho někdo v jejich očích jen lehce zneváží, muslimové se okamžitě urazí.

Ohavný zvrhlík

Jakákoli poznámka, jedno jak neškodná, končí agresí. Muslimové vám možná povolí kritizovat Prorokovy stoupence, avšak kritiku jeho samotného nepřipustí. Kritizujte Alláha a může vám to projít, ale kritizovat Mohameda je nemyslitelné. Nelze důkladně zhodnotit psychologický profil někoho, kdo je mrtvý již celá staletí. Naším úmyslem ale není prorokovi islámu předepisovat léčbu, nýbrž mu lépe porozumět. Máme k dispozici hotové bohatství informací o detailech Mohamedova života a moře jeho výroků, které byly pečlivě zaznamenány. Mnohé tyto záznamy, takzvané hadísy, jsou plné zveličování a hyperbol.

Lze přirozeně očekávat, že věřící budou svého proroka vyzdvihovat, pomýleně mu přisuzovat zázraky a mluvit o něm jako o svatém. Avšak v Mohamedově biografii lze najít rovněž tisíce záznamů, které ho nelíčí jako zbožného muže, ale jako ohavného a krutého vychytralce, a dokonce sexuálního zvrhlíka. Neexistuje jediný důvod domnívat se, že by tyto příběhy mohly být podvržené. Není obvyklé, aby věřící znázorňovali svého proroka jako zloducha.

Pokud tedy takové příběhy, vyprávěné důvěřivými a milujícími společníky, už jednou existují, jsou pravděpodobně autentické. Vyprávěním, jež se objevují mnohokrát a na různých místech, se říká mutawátir. Jedná se o příběhy, které byly pozdějším generacím předány velkým množstvím vypravěčů. Je prakticky nemožné, aby všichni tito lidé, kteří žili na různých místech a zastávali (mnohdy radikálně) odlišné názory, našli společnou řeč, vymysleli jednu a tu samou lež a připsali ji svému prorokovi. My se s pomocí těchto hadísů a koránu, jenž je dle každého muslima doslovným slovem Božím, pokusíme nahlédnout do Mohamedovy mysli. Zkusíme mu porozumět a přijít na to, proč jednal tak, jak jednal.

Čtěte ZDE: Korán: Výbušné poselství smrti a nenávisti. Čím se islám liší od křesťanství? ISIL a teroristé: praví následníci Mohameda. Propaganda a iluze o pokoji. Mír s muslimy? Krátkodobá válečná strategie!

Nejvlivnější postava dějin?

Uvedu tvrzení a teorie nejrůznějších psychologů a psychiatrů a srovnám Mohamedovy činy s tím, co praví experti na lidskou mysl. Zdroje, které cituji, jsou všechno odborníci na psychopatologii. Jejich názory jsou brány jako samozřejmé a sdílí je většina kapacit v oboru. Tato kniha není zamýšlena ani tak jako psychoanalýza muže, jenž žil před 1400 lety, ale spíš jako pokus odhalit jeho tajemství. Mohamed je záhadou pro mnoho lidí a obzvlášť pro jeho následovníky, kteří věří mýtům a představám a odmítají je prohlédnout.

Mohamedovo chování bylo bezbožné, máme však všechny důvody domnívat se, že on sám své věci věřil. Jak mohl tak pomstychtivý, krutý a zvrácený člověk mít takové charisma, že jím okouzloval nejenom své společníky, ale po celá staletí další miliardy lidí?

Ve své knize The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History (Velká stovka: seznam nejvlivnějších lidí dějin) přiděluje Michael Hart Mohamedovi první místo. Za ním následují Isaac Newton, Ježíš Kristus, Buddha, Konfucius a svatý Pavel. Hartův seznam nebere v potaz, zda byl vliv těchto lidí pozitivní, či negativní. Nacházejí se na něm i tyrani jako Adolf Hitler, Mao Ce-tung a Josif Vissarionovič Stalin. Je tu i Niccolo Machiavelli.

Jak je možné, že se nejvlivnější osobou dějin stal člověk zbavený vší lidskosti? Jak porozumět Mohamedovi a muslimům? Analýza se snaží ukázat, že odpověď na tuto otázku toho má víc společného s lidskou psýché než se samotným Mohamedem.

Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Pokud k tomuto číslu připočteme množství muslimů povražděných jinými muslimy, je výsledná cifra šokující. Devět z deseti konfliktů probíhajících po celém světě se týká muslimů, kteří tvoří pouhou pětinu světové populace. Statistickým průměrem to znamená, že u muslimů je šestatřicetkrát vyšší pravděpodobnost, že své konflikty budou řešit násilím, než u zbytku lidstva.

Čtěte ZDE: Islám jako mocenská ideologie: Je nebezpečný ze své podstaty. Tušíme vůbec, čemu je Evropa vystavena? Čtyři fáze islamizace. Vítači půjdou jako první. Jsme na prahu totální konfrontace?

Skutečné šílenství

Jak je tohle možné? Tato kniha předkládá dvě hypotézy; jednak že Mohamed trpěl narcistickou poruchou osobnosti, a dále že byl stižen epilepsií spánkového laloku. Měl i další duševní poruchy, ale tyto dva stavy osobnosti a mozku vysvětlují jev známý jako islám dokonale. Mohamed ve svou věc věřil a svá tvrzení myslel upřímně, nedokázal však rozlišovat mezi představou a skutečností. Jeho současníci a ti, kteří ho dobře znali, mu říkali madžnún (blázen, šílenec, člověk posedlý džiny). Naneštěstí padli za oběť hrubé síle a hlas jejich rozumu byl umlčen.

Nové poznatky o lidském mozku jim dnes dávají za pravdu. Existuje nesčetně knih otevřeně popisujících Mohamedovu násilnost a nejlepší z nich napsali jeho první učedníci. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům se snaží vysvětlit, jakou měl Mohamed motivaci. Dost se toho namluvilo o tom, jaký byl Mohamed lupič, masový vrah, gangsterský nájezdník, pedofil, zabiják, chlípný svůdník a tak podobně. Muslimové si to vyslechnou - a bez mrknutí oka věří dál. Uznávají Mohameda jako „dokonalého člověka“ (al-insán al-kámil) a „Boží milosrdenství lidstvu“ (rahmat al alamín). Neposuzují ho podle měřítek lidské morálky a svědomí, protože jsou přesvědčeni, že on sám je tím měřítkem.

Co je správné a co špatné, dobré a zlé, podle nich neurčuje zlaté pravidlo – tedy „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“, což je koncept muslimské psýché zcela neznámý – ale pouze to, co je halál (povoleno) a harám (zakázáno), přičemž tyto svévolné náboženské hodnoty nevycházejí z logiky, etiky, ani morálky.

Muslimové nedokáží o islámu pochybovat. Každé zaváhání pouštějí z hlavy a věci jim nepochopitelné mají za „zkoušky“. K tomu, aby těmito zkouškami prošli a dokázali svou víru, jim stačí bez ptaní věřit každému nesmyslu a absurditě. Pro muslima je slepá víra vstupenkou do ráje, kdežto myšlení a pochybnosti jsou cestou do pekla.

Argumenty předkládané v této knize jsou přesvědčivé a jen málo těch, kdo si ji přečtou, si dokáže víru v islám uchovat. Oříšek je přimět je, aby ji vůbec otevřeli.

Předmluva Alího Síny ke knize Jak porozumět Mohamedovi a muslimům.
Tagy článku

Doporučujeme

Covidový teror a vydírání se vrací: Následovníci Eichmanna a Mengeleho? Je třeba se bránit. Alternativa proti zlu ihned likvidována. Jako dobytek na porážku? Výkupné za důstojný život

Covidový teror a vydírání se vrací: Následovníci Eichmanna a Mengeleho? Je třeba se bránit....

Odbojné Polsko se nebojí: Je na cestě k Polexitu? Na majdan to zrovna nevypadá. Co si počneme (se) SPOLU ve V4? EU nezávislost nedopustí. Dobrá i špatná zpráva pro Ukrajince. Na křižovatce základních hodnot

Odbojné Polsko se nebojí: Je na cestě k Polexitu? Na majdan to zrovna nevypadá. Co si...

NEJČTENĚJŠÍ

Po prohrané bitvě: Válka o bytí a nebytí teprve začíná. Vrátí „impérium většiny“ úder? Šance je veliká. Obětuje Miloš Zeman v partii dámu? Nemocný, nikoli bezmocný. Babiš na Hrad! I ČT už otáčí. Kdy začne bombardování?

Po prohrané bitvě: Válka o bytí a nebytí teprve začíná. Vrátí „impérium většiny“ úder?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky