Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nesmyslné poplatky za prohlídku: To aby se lékaři nevztekali. Peníze je třeba hledat všude. Kde všude to tak chodí? Lze si pouze domýšlet. Jak poslanci nic nevydumali

Nesmyslné poplatky za prohlídku: To aby se lékaři nevztekali. Peníze je třeba hledat všude. Kde všude to tak chodí? Lze si pouze domýšlet. Jak poslanci nic nevydumali

9. 9. 2016

Tisk článku

Jan Sladký tentokrát trochu netradiční formou komentované mailové komunikace o zdánlivé banalitě odhaluje princip, jímž vlivná profesní a lobbistická skupina nenápadně přichází k penězům na úkor svých klientů a pacientů

V červnu 2012 jsem zaslal ministrovi zdravotnictví MUDr. Miloši Hegerovi tento dopis:

Vážený pane ministře, 

14. května 2012 jsem e-mailem zaslal Vašemu ministerstvu, tedy ministerstvu zdravotnictví tento dotaz:

Dle zákona č. 48/1997 O veřejném zdravotním pojištění a Metodického pokynu ministerstva zdravotnictví mám právo na bezplatnou lékařskou preventivní prohlídku zdarma každé dva roky.

Zajímá mne, zda po absolvování této bezplatné preventivní prohlídky mám právo požadovat od lékaře potvrzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, které mi předepisuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, nebo musím absolvovat tutéž prohlídku opětovně, tentokrát za účelem potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tentokrát ovšem za platbu požadovanou lékařem. Předepsané lhůty jsou totožné.

Děkuji.

28.května jsem obdržel tuto odpověď:

Vážený pane,

na bezplatnou preventivní prohlídku za 2 roky u praktického lékaře má každý pacient, nezáleží na věku. Tato prohlídka (potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel), není součástí bezplatné preventivní prohlídky.

Lékař, který provede zdravotní prohlídku na způsobilost k řízení motorových vozidel má právo vyžadovat určitý poplatek za tuto činnost. Jedná se o úkon nehrazený ze zdravotního pojištění a lékař je tedy oprávněn vybrat určitý poplatek. Úkon nehrazený ze zdravotního pojištění by měl mít lékař uveden v ceníku těchto úkonů. Částku za tento úkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění, si lékař určí sám.

S pozdravem Karla Kubíková, Ministerstvo zdravotnictví, Odbor komunikace s veřejností

Není prohlídka jako prohlídka

Opisy této duchaplné komunikace Vám zasílám, abyste věděl, jaké pracovníky Vaše ministerstvo zaměstnává a z daní daňových poplatníků jistě štědře platí. Doporučuji Vám, abyste paní Karle Kubíkové z Odboru komunikace s veřejností, třeba v rámci preventivní prohlídky, nechal změřit stupeň mentální vyspělosti. Pokud zjistíte hodnotu pod požadovanou úrovní, dosaďte na její funkci jiného pracovníka.

Jak je z mého dotazu zřetelně patrné, nejsem rozumu mdlého, stačím sledovat současné dění a je mi tedy dostatečně známo, že na základě turbulencí inovačních zásahů do chodu zdravotnictví v současné době existuje několik lékařských prohlídek.

Jedna z prohlídek se nazývá preventivní a její zvláštnost spočívá v tom, že na ní má nárok každý občan České republiky v intervalu 1x za dva roky. Další zvláštností této lékařské prohlídky je, že je bezplatná, hradí jí plně zdravotní pojišťovna a neplatí se za ní ani tzv. „regulační“ poplatek. (Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k aplikaci zákona 48/1997)

Současně zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Toto potvrzení vydává registrující praktický lékař na základě lékařské prohlídky. Tyto prohlídky jsou povinné před dovršením 60, let, 65, 68 a dále každé 2 roky. Tyto prohlídky nehradí zdravotní pojišťovna, náklady hradí žadatel. Cenu si určuje lékař. Obvykle 350 - 500 Kč.

Rozsah preventivní prohlídky hrazené pojišťovnou je uveden ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 56/97. Rozsah zdravotní prohlídky pro potvrzení o zdravotní způsobilosti uvádí vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 277/2004.

Porovnáním obou vyhlášek jsem zjistil, že rozsah obou prohlídek je totožný. Je to jistě logické, neboť lékařská prohlídka pro zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je též prohlídkou preventivní. Přichází na ní zdravý jedinec, zjišťují se možná rizika. Navíc nepřichází z vlastní vůle, ale na příkaz státu.

I frekvence těchto prohlídek je totožná. Po 68 roku každé 2 roky.

Pomiňme běžnou praxi „obvodních“ lékařů. Tento lékař své pacienty zná, má v kartotéce jeho kartu. Žadatele o potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení vozidel se zeptá, zda má nějaké potíže, aby prokázal výkon, změří mu krevní tlak, řekne si o 500 Kč a „pleskne“ razítko. Vím o čem mluvím, 35 roků jsem pracoval jako učitel autoškoly.

Mne zajímá, a to bylo i předmětem mého dotazu na Vaše ministerstvo, souběh těchto zákonných norem a jejich aplikace v praxi.

Zajímá mne tento příklad:

Když jako ukázněný občan a pacient přicházím po dvou letech na preventivní prohlídku a současně žádám potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Současně proto, abych šetřil svůj čas a současně nezatěžoval naše zdravotnictví zbytečnými dvěma návštěvami, za což mne jistě pochválíte. Dokonce k tomuto mému postupu (nezatěžovat zbytečně zdravotnická zařízení) byly zavedeny regulační poplatky.

Když tedy hodlám vyhovět oběma zákonným normám současně, dostávám se do situace, která se mi jeví jako poněkud zmatená a zákonně kolizní.

Mohou totiž nastat tyto případy:

  1. Lékař vykoná precisně preventivní prohlídku i se všemi laboratorními vyšetřeními a EKG, vyšetření zraku a sluchu včetně nitroočního tlaku, onkologickou prevenci per rectum, u žen i vyšetření prsu. Po 45 roce pacienta i vyšetření glykemie. Tedy přesně tak, jak mu ukládá vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1997. Po takto důkladně vykonané prohlídce potvrdí bez dalšího i zdravotní způsobilost k řízení vozidel a řekne si o 350 až 500 Kč. Zde bych viděl kolizi se zákonem o střetu zájmů, neboť lékař v tomto případě zneužije informace získané z profesního zařazení hrazeného z peněz pojišťovny k vlastnímu, osobnímu prospěchu a obohacení.
  2. Nebo po skončení preventivní prohlídky a vyhodnocení všech odborných vyšetření ukončí preventivní prohlídku a zahájí tutéž prohlídku, v témž rozsahu, se všemi odbornými vyšetřeními ještě jednou, tentokrát za účelem zjištění způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za tuto druhou prohlídku si nechá zaplatit 500 Kč. Kromě nesmyslnosti až absurdity takovéhoto řešení má i toto řešení zákonnou kolizi. Lékař svou, soukromou, prohlídku vykonal ve své pracovní době, kterou má placenou od zdravotní pojišťovny paušálem za každého pacienta v kartotéce. Ordinační hodiny (pracovní dobu) má povinně viditelně uvedené na vstupu do ordinace. Prostě si v pracovní době „střihnul“ melouch. Na úkor pacientů v čekárně. Za to se v běžném zaměstnání vyhazuje.
  3. Dalším řešením je, že lékař vykoná preventivní prohlídku, výsledek založí do karty, pacienta si pozve po své pracovní době a vykoná tutéž prohlídku se všemi laboratorními vyšetřeními ještě jednou a oprávněně bude požadovat 500 Kč. Právně bezchybné, pacient si ale bude jistě ťukat na čelo a zážitek bude dávat k lepšímu při posezení s přáteli u piva.
  4. Nebo lékař po provedené preventivní prohlídce uvěří tomu, že pacient je po zdravotní stránce v kondici, že jeho zjištěný zdravotní stav zaručuje způsobilost řídit motorová vozidla a výsledek této prohlídky, kterou mu zaplatí zdravotní pojišťovna, vyznačí i do předepsaného formuláře zdravotní způsobilosti pro řízení vozidel. S touto variantou jsem se dosud nesetkal.

Čtěte ZDE: Výsměch Ústavního soudu českým rodičům: Inteligentně organizovaný zločin bude pokračovat. Děti nám nepatří. Očkovat a odškodnit. Lze se bránit zvůli státu?

Tak jsem se znovu tázal

Tato nejistota mne vedla k zaslání dotazu na Vaše ministerstvo zdravotnictví. Po odpovědi paní Karly Kubíkové, odbornice na komunikaci s veřejností, se táži opět:

  1. Je výsledek preventivní prohlídky, zjištěný zdravotní stav pacienta, relevantním podkladem pro uznání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel?
  2. Mohu požadovat po absolvování preventivní prohlídky potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel bez další platby?
  3. Nebo musím po preventivní prohlídce absolvovat tutéž prohlídku ještě jednou, aby si pan doktor vydělal 500 Kč?

Logická úvaha praví, že tyto prohlídky pro starší řidiče byly zavedeny proto, aby se zjistil zdravotní stav těchto starších řidičů a zvýšila se bezpečnost silničního provozu. Nikoli proto, aby byl zajištěn stálý, vydatný zdroj příjmů pro lékaře, mimo jejich příjmy ze zdravotního pojištění. Aby se umlčeli, přestali protestovat, přičemž jim jimi požadované zvýšení platu zajistí starobní důchodci ze svých starobních důchodů.

Pane ministře. Myslím že byste se měl tímto problémem zabývat a upravit jej v Metodickém pokynu. Už jenom proto, že platby za tyto pravidelné prohlídky jsou cíleně směřovány právě na Vaše spoluobčany, kteří žijí ze starobních důchodů.

Tentokrát se mi dostalo této odpovědi. Přímo od ředitele odboru komunikace s veřejností:

Vážený pane,

dal jsem prověřit odpověď, která Vám byla zaslána z odboru komunikace s veřejností.

Zasílám Vám vyjádření odboru zdravotních služeb, které je totožné se stanoviskem, které Vám bylo již zasláno odborem komunikace s veřejností. Zde je uvedeno, že si pacient hradí prohlídku řidičů sám, tak, jak jsme Vám již jednou psali.

Mezi preventivními prohlídkami hrazenými z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle vyhlášky č.7/2012Sb., která je prováděcí vyhláškou zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, a prohlídkami podle vyhl. č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění, která je prováděcí vyhláškou k zákonu Ministerstva dopravy č. 361/2000 Sb.o silničním provozu, poměrně velký rozdíl.

Preventivní prohlídky mají včas zachytit změny zdravotního stavu, které by později mohly vést k závažným nemocem až úmrtí, proto mají dán svůj obsah a pravidelně se kromě komplexního vyšetření fyzikálního vyšetřuje i cholesterol, glykémie, ekg, testy na krvácení do stolice apod. tak, aby se nemoc zachytila v době, kdy ještě může být léčba úspěšná.   

Pravidelné prohlídky řidičů amatérů se provádí k žádosti o řidičské oprávnění a pak až v 60, 65, 68 letech a každé další 2 roky pouze se zaměřením na ty vady, nemoci a stavy, které mohou být při řízení motorových vozidel na překážku. Tyto nemoci, vady a stavy jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U těch jde o vlastní zájem řidiče, což znamená, že stejně jako jiné posudky k různým dobrovolným aktivitám (zbrojní pas, brigády apod.) si je hradí žadatel sám.

Výhodou je, že zdravotní stav řidiče, který pravidelně chodí na preventivní prohlídky ke svému registrujícímu praktickému lékaři, je tomuto lékaři dobře znám a nemusí tedy být posílán na některá specializovaná vyšetření, třeba psychiatrické nebo interní, ale jenom zjistí-li zhoršení zraku na oční nebo ušní apod., tudíž se posudek zbytečně neprodražuje.

Doporučujeme tazateli, aby si příslušné právní předpisy vyhledal na portálu Ministerstva vnitra ve Sbírce zákonů.

S pozdravem Vlastimil Sršeň, ředitel odboru komunikace s veřejností, Ministerstvo zdravotnictví

Čtěte ZDE: Krásný nový svět: Miminka na drogách a slintající holčička v cele. Máte depresi? Pusťte to z hlavy, jde jen o iluzi. Vědkyně: "Lidem se to moc nelíbí, ale nedá se nic dělat." Jaké "memy" dnes odvysílá ČT?

To mne roztesknilo

Pan Vlastimil Sršeň, ředitel odboru komunikace s veřejností Ministerstva zdravotnictví mi sděluje, že je vlastně dobře, že lékař neprovádí předepsanou prohlídku na zjištění schopnosti řidiče k řízení motorových vozidel, neboť k tomu může použít výsledky preventivní prohlídky. Tento stav je žádoucí, neboť se tím šetří prostředky a posudek se zbytečně neprodražuje.

Pan Sršeň mi sděluje, že porušování zákona o střetu zájmů je vlastně žádoucí, neboť to šetří prostředky zdravotnictví. Tedy prostředky nás všech.

Navíc mi pan Vlastimil Sršeň naznačuje, že jsem debil, protože kdybych byl o maličko chytřejší než opice, našel bych si vše na internetu a neotravoval takovými nesmysly. Vždyť je všechno přece naprosto jasné.

Pouze na okraj: zjištění zhoršení zraku na oční, nebo ušní apod., je obsaženo v preventivní prohlídce.

Zbývá tedy zdůvodnit, proč musí řidič za tuto prohlídku zaplatit, jestliže je dokonce žádoucí, aby jí lékař nevykonal. To pan Vlastimil Sršeň opět nevysvětlil.

Rozhodl jsem se tedy jednat

Tuto pozoruhodnou korespondenci jsem okopíroval i s dopisem panu ministrovi Hegerovi a poslal poslancům do Parlamentu jako Návrh na změnu legislativy.

Opět došlo k zajímavé pikantérii. Dopis jsem poslal jednotlivě všem poslancům zdravotního výboru a bezpečnostního výboru. Ten má na starosti i dopravu. Téměř všichni poslanci mi odpověděli, označili návrh za velice zajímavý a slíbili projednat.

Ozval se mi ale i pan poslanec Huml, uznávaný odborník na dopravu. Tomu jsem návrh neposílal. Není členem žádného z uvedených výborů. Ocenil můj návrh, ale dopustil se jemného faux pas. Panu poslanci Humlovi totiž přeposlal můj návrh poslanec MUDr. Koskuba. Pan poslanec Huml zřejmě ještě neovládá záludnosti moderní techniky, takže se stalo, že potvrzení od Humla mi přišlo i s názorem MUDr. Koskuby. Velice zajímavé. 

Čtěte ZDE: Zdánlivá banalita způsobila zázrak: Kanadský vozíčkář vynalezl a otestoval univerzální lék na rakovinu. Dva důležité orgány v těle snižují úmrtnost o 44%. Lze se vyléčit pomocí účtenek? Rozhoduje záměr

Lékaři by nebyli nadšeni

Zdravím,

díky za zajímavý podnět. Stejně jako Vy jej hodnotím jako pozoruhodný. Ještě se nad věcí zamyslím a prostuduji souvislosti a pokud to stihnu, načtu do projednávané novely zákona o provozu v Hospodářském výboru.

Mgr. Stanislav Huml
poslanec Parlamentu ČR
čtěte blog: http://stanislavhuml.blog.idnes.cz/
web: www.humlstanislav.cz

Od: Jiří Koskuba/CSSD/Snem/CZ
Komu: Stanislav Huml/CSSD/Snem/CZ@Snem
Datum: 28.11.2012 16:42
Předmět: podnět

Vážený pane magistře,

na základě pokynu MUDr. Koskuby Vám v příloze zasílám e-mail p. xxxxx s návrhem na změnu silničního zákona, kterému jsme odpověděli, že návrh je zajímavý a že p. poslanec je spíše pro prodloužení termínu, od kdy jsou prohlídky nezbytné.

Na Vás se p. poslanec obrací s tím, že by chtěl znát Váš názor na tento návrh. Zároveň se domnívá, že obvodní lékaři by z toho asi nebyli nadšeni.

Děkuji

Mgr. Karel Klíma, asistent

Hlavní je zisk

Všichni se shodují, že můj návrh je pozoruhodný. Leč obvodní lékaři by z toho nebyli nadšeni. Přišli by o prachy. Že jsou od důchodců, jim nevadí. Hlavně, když to sype.

Takže důchodcům kromě zvýšené DPH když si budou chtít koupit rohlík, zatopit, večer rozsvítit, nebo dožít jako člověk v malém bytě, k omezení valorizace důchodů na nedůstojnou částku, zdražení léků, které právě ve stáří potřebují, napálíme ještě tučnou apanáž pro pana doktora. Protože se doktoři bouří, chtějí větší platy, tak to navalíme na důchodce, mají zkušenosti z života za války. Přece se nebudeme s doktorama dělit o to, co nakrademe. Ať doktorům přispějí dědkové a báby. Stejně tady jen překážejí.

A protože páni doktoři by z toho nebyli nadšeni, tak ať důchodci neremcají a platí.

No a čeho jsme se dočkali? Minulý týden nám bylo oznámeno, že řidiči budou muset chodit na prohlídku až od 65 roků.

Takže pan poslanec MUDr. Koskuba měl pravdu. Obvodní lékaři by z toho nebyli nadšeni. Pan poslanec předem avizoval, že by byl raději pro prodloužení termínu, od kdy jsou prohlídky nezbytné.

Spravedlnost a demokracii si mohou občané zasunout do konečníku. Obvodní lékaři by přišli o tučné zisky. Ať jim životní úroveň pozvednou důchodci. Stejně nevědí co s penězi a na státu jenom parazitují. Můžou platit i za něco, co pan doktor ani nevykoná. A navíc – nás to nic nestojí.

Můžeme začít se selským rozumem. Po Velkém třesku, v návalu demokracie bylo stanoveno, že prohlídky na zdravotní způsobilost (placené občanem), může vykonávat kterýkoli lékař. Třeba gynekolog, nebo ortoped. Velice brzy byla tato pravomoc soustředěna na tzv. praktické lékaře. Tedy „obvoďáky“. Ty lékaře, kteří mají ve své kartotéce zdravotní karty všech občanů svého obvodu. (1500 - 2000 karet).

Lze se pouze dohadovat, kolik pacientů z této kartotéky dosáhne každoročně 18 roků a půjde si udělat řidičský průkaz, kolik zatouží po zbrojním průkazu, kolik změní nebo sežene zaměstnání a absolvuje „vstupní prohlídku“, velmi oblíbenou u současných zaměstnavatelů, kolik studentů si sežene přes prázdniny brigádu a kolik pacientů z této kartotéky je v důchodovém věku a bude pravidelně, ve dvouletých intervalech přispívat panu doktorovi na životní úroveň. 350 - 500 Kč/kus. V ordinačních hodinách, hrazených pojišťovnou.

Jistě by bylo zajímavé zjistit, jak páni doktoři tyto „privátní prohlídky“ evidují, jak z těchto příjmů odvádějí daně a jak platí zdravotní a sociální pojištění. Lze se potom divit, že se tak urputně brání elektronickým zdravotním kartám?

Děkujeme, odcházíme. Náš exodus, váš exitus. Česky: My emigrujeme, vy umřete. Hovorovou češtinou: Peníze nebo život.

Al Capone a Hippokratés na jedné lodi.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Rozvolňování jako satanská komedie: Jak rozvinout Pátou kolonu na všech frontách. Začíná „kampaň vakcína“. V Německu se konečně probouzejí? Jak ukrást další prachy poplatníkům. Budou vládnout soudy? Lidé, bděte!

Rozvolňování jako satanská komedie: Jak rozvinout Pátou kolonu na všech frontách. Začíná...

Protiruský Cirkus Superstar se slibně rozjíždí: Po třech hvězdách v ilegalitě přichází nová krev. Malecký zaujal porotu: „Vraťme Koněva, až Rusko vrátí Krym&quote;. Klauni jako cenzoři a naopak. Za kavárnu zaplatíme všichni

Protiruský Cirkus Superstar se slibně rozjíždí: Po třech hvězdách v ilegalitě přichází...

NEJČTENĚJŠÍ

Začíná osmanský zábor Středomoří: Turecko chce obsadit řecké ostrovy. Kdy vypukne regulérní válka? Facka už i Spojeným státům. S podporou NATO. Další vlna imigrantů se spouští opět naplno

Začíná osmanský zábor Středomoří: Turecko chce obsadit řecké ostrovy. Kdy vypukne regulérní...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky