Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Satanovo antináboženství nyní triumfuje: Katolická církev prožívá své ukřižování - zákonitě přijde i zmrtvýchvstání. Všechny národy poznají Pravdu. Ze stránek Františkova diáře to nebude...

Satanovo antináboženství nyní triumfuje: Katolická církev prožívá své ukřižování - zákonitě přijde i zmrtvýchvstání. Všechny národy poznají Pravdu. Ze stránek Františkova diáře to nebude...

28. 8. 2016

Tisk článku

Ivan Poledník se vrací příčinám, dějinným milníkům a především k důsledkům krize Církve, která je příčinou i odrazem duchovní krize nejen naší evropské společnosti, ale i celého lidského pokolení

Slavný kardinál Newman již před více než 180 lety v jednom ze svých kázání řekl, že si naše civilizace sestavila anti-náboženství, částečně podobné křesťanství, ale ve skutečnosti jemu nemilosrdně nepřátelské. To si vybralo z evangelia jeho nejjasnější stránku: hlásání útěchy, přikázání vzájemné lásky. Zůstávají však opomenuty hlubší aspekty lidské přirozenosti a perspektivy člověka. A poté krok za krokem, jak toto náboženství prosperuje, formuje se podle něho vkus a vytvářejí se city a sentimenty, dochází nevyhnutelně k tomu, že se rozprostře na povrchu společnosti, že se vymaní z vlivu zjevení, a zbývá jen obecný obyčej čestnosti a benevolence.

Nové "náboženství" opouští vnitřní stránku evangelia, jeho vážný a strohý charakter, a podrží si, že postačí, abychom byli laskaví, zdvořilí a ohleduplní k čemukoli a komukoli. Neobsahuje opravdovou bázeň Boží, žádnou pravou horlivost v jeho službě, žádnou nenávist k hříchu, ani horlivé přilnutí k pravdě a nauce, žádnou zvláštní citlivost pro jednotlivé prostředky jak dosáhnout pravého cíle, žádný smysl pro náboženskou autoritu. 

Je to nauka, která nemá opravdovost ani náročnost, proto není ani horká ani studená, ale (dle slov Písma) prostě vlažná. Ve výsledku konáme tak, že nejsme vedeni láskou k pravdě, nýbrž pod vlivem doby. A to všechno v bláhovém domnění, že není třeba se ničeho obávat, protože Bůh je Bůh milosrdný, že svět celkem vzato má k náboženství dobrý vztah, že není dobré upadat do vážnosti, že v oblasti lidské přirozenosti není místo pro nějaké restriktivní ideje.

Ti, kdo by proti tomu měli nejvíce bojovat, toto pojetí naopak podporují. Jsou to představitelé Církve. Ta je v nejhlubší krizi za celé dějiny. Má to celou řadu příčin a souvislostí.

Čtěte ZDE: Tolerance: lhostejnost ke zlu, omylu a hříchu? Strach z poctivého myšlení a láska k novotám jsou naší pastí. Stavme na cihlách, ne na slámě! Mons. Fulton Sheen naléhavě promlouvá k nám a naší době

Jak jsme se mohli dostat až sem?

Podle papeže Pia X. víme, že modernisté (modernismus je hereze ze začátku 20. století, která v podstatě odmítá dogmata, ačkoliv zachovává pravověrné vyjadřování, aby nemohla být odhalena) infiltrovali klérus. Křivě přísahali proti modernismu, bylo často obtížné je vypátrat.

Nakonec ti z nich, kteří dosáhli vysoké pozice v Církvi, úspěšně sabotovali Druhý vatikánský koncil (1962 - 1965). Jeho dekrety jsou formulovány mnohoznačným a nejasným jazykem, který připouští stejně dobře pravověrný i heretický výklad. Následné reformy byly obvykle provedeny podle heretické interpretace dokumentů, nikoli podle pravověrného výkladu a Tradice. Zničili liturgii, zničili kněžská povolání, zničili vše, co bylo skutečně katolické, případně vadilo nekatolíkům. Potopili úsilí každého, kdo zachovával pravověrnost.

Také víme, že v 19. století vypracovali svobodní zednáři dokument zvaný Alta Vendita. V něm nastínili plán, jak infiltrovat nejvyšší úroveň církevní hierarchie a radikálně změnit Církev zevnitř. Extrémní množství důkazů ukazuje, že mnozí kardinálové opravdu zednáři byli.

Existuje též důvodné podezření, že ve druhé polovině 20. století byli na důležitá místa, například v seminářích, záměrně instalováni homosexuálové, aby odmítali pravověrné adepty na kněžství a úmyslně vybírali sexuálně zvrácené muže. To je důvod pedofilních skandálů v Církvi.

Po Druhém vatikánském koncilu drasticky upadly katecheze. Katolíci se víře dostatečně neučí, nebo se spolu s vírou záměrně učí bludy. 

Zničení liturgie

Liturgie byla arcibiskupem Bugninim a jeho komisí záměrně zprotestantizovaná, po koncilu nahradila Římskou liturgii. Bugnini schválně potlačil vše, co zdůrazňovalo charakter mše jako na Kristovy oběti a Kristovu reálnou přítomnost v eucharistii.

Sám výslovně řekl, že chtěl liturgii přizpůsobit a udělat přijatelnou pro protestanty. Jelikož platí, že zákon modlitby je zákonem víry, jasně vidíme, že tato změna v liturgii zasáhla mnoho katolíků a přivedla je postupně k opuštění katolické víry a přijetí protestantské podoby křesťanství.

Pokoncilní Církev se navíc začala vyhýbat jakémukoliv postoji, který by mohl urazit svět - aby mohla s tímto světem vést "dialog". Tak musely základní prvky katolické víry ustoupit kompromisům a neutrálním poselstvím, které nikoho ke kajícnosti nevolají. Proto papež František nemluví o potratech a sodomii. Někdejší misijní horlivost je také historií.

Čtěte ZDE: Utajený účet svědomí: Přes tři milióny našich krajanů "odborně" pozabíjeno. Obrázky na krabičkách cigaret ano, obrazy vražděných neviňátek ne? Bojovníci proti kultuře smrti půjdou v Pochodu pro život

Dialog a falešné milosrdenství

V roce 1968 papež Pavel VI. vydal svou encykliku Humanae Vitae, ve které výslovně zakázal používání umělé antikoncepce a ukázal, že to je definitivní nauka řádného a všeobecného magisteria katolické církve, tedy že se nesmí ani zpochybňovat, ani později vyvracet a že přijetí této nauky je podmínkou spásy.

Liberální biskupové a teologové to nepřijali a začali tvrdit věřícím, že je v pořádku odchýlit se od této nauky a stále zůstat katolíky. Mnoho z nich proto raději uvěřilo biskupům a teologům, protože to bylo pohodlnější.

S tím souvisí falešné chápání "milosrdenství", které se započalo rovněž na Druhém vatikánském koncilu. Klérus začal vidět milosrdenství v opozici vůči napomínání a přestal tak kárat a trestat bludaře a hříšníky.

Do Církve se tak zavedla dichotomie mezi naukou a praxí, která říká, že je přípustné jedno učit a dělat úplný opak. Toto dnes prosazuje především „parta“ kolem kardinála Kaspera, což se velmi silně projevilo na nedávné synodě o rodině.

Po Druhém vatikánském koncilu také ovládlo Církev falešné chápání ekumenismu. To zákonitě vedlo k tomu, že se už nehlásá nutnost konverze ke Kristu a Jeho Církve. Namísto toho se káže nekonečný "dialog" s jinými náboženstvími, který vede k dnes panující mentalitě "já jsem v pohodě, ty jsi v pohodě, oba jsme v pohodě". S tím souvisí i falešné chápání náboženské svobody, které prakticky zničilo papežovu světskou moc.

Infekce a diskontinuita

V jistých částech Církve se stala populární teologie šíleného heretika Teilharda de Chardin. Ten v podstatě učil, že vše - lidé, zvířata, ba i neživé věci - se vyvíjejí směrem k bodu omega, což je Kristus. Tento univerzalistický názor vidí vše jako směřující k Bohu, čehož výsledkem je obecná spása. Částečně je touto teologií infikován i dnešní papež (což lze vystopovat v jeho encyklice Laudato Si), který takové poselství nadále šíří. Tento pohled vede k opovrhování pravým evangeliem pokání a víry a k prosazování časných záležitostí, které byly v rámci tohoto pontifikátu postaveny do popředí.

Mentalita diskontinuity se vším předkoncilním (tedy, že na koncilu vznikla nová církev, která ruší vše, co bylo předtím) široce pronikla mezi klérus i laiky. Většina současného kléru má navíc velmi špatné teologické vzdělání. Jeho pravověrná část se mnohdy navíc bojí promluvit nahlas, neboť to vede k zákeřnostem ze strany autorit a dnes už i laiků – různých farních (z)rad a podobně. A mnohdy i ke ztrátě postavení.

To všechno připravilo podmínky pro to, aby se někdo takový jako Bergoglio dostal na Petrův stolec. František je produktem a přičinlivým pokračovatelem tohoto vývoje.

Čtěte ZDE: Jak rozvrátit Církev zevnitř: Papež František na to jde po bolševicku. Úžas a zmatení věřících již nelze zakrýt. Roste riziko tragického rozkolu. Mluví zasvěcení. Je všechno zlé k něčemu dobré?

Františkův kurz

Jak komentuje známý publicista Antonio Socci, Nové Františkovo náboženství stále zřetelněji ukazuje své cíle: „odclonit“ Eucharistii a Pannu Marii a velebit ekumenické objetí se všemi možnými vyznáními - především s islámem a protestantismem, ale také sektami inspirovanými New Age.

Kromě tisíců jiných příznaků, o nichž průběžně píšeme, to lze aktuálně odvodit z jeho osobních preferencí významných událostí a setkání. Je až neuvěřitelné, že se odmítl zúčastnit eucharistického kongresu v Janově (jako první z papežů), zatímco kardiologický kongres si ujít nenechá. Bude tam víc médií a nebude mu tam překážet eucharistie, před kterou ostentativně nepoklekne, i když to liturgie předepisuje, zatímco dlouze klečí při jiných příležitostech, kde se eucharistie nenachází, jako např. na setkání s evangelikály v lunaparku v Buenos Aires, kde přijímal požehnání od letničních pastorů.

Je příznačné že odřekl již podruhé slavnou papežskou mši svatou o svátku Nanebevzetí Panny Marie. Na 13. října, 99. výročí fatimského zjevení, není plánováno nic, zatímco 30. října, pojede do Švédska, aby slavil 99. výročí luterské reformace. Hlavním rysem luteránství, které duchovně téměř zdevastovalo celou naši civilizaci a jehož výhonky jsou i pozdější vražedné ideologie až po současný liberalismus, je odmítnutí katolické eucharistie a katolické mše svaté, odmítnutí úcty k Panně Marii a úcty k svatým.

V Bergogliově kalendáři je naopak zakroužkován den 1. září 2016. V bazilice sv. Petra v 17 hodin bude předsedat prvním nešporám u příležitosti Světového dne modliteb za stvoření. Liturgie prvních nešpor tak bude spojena s New Age rituály. A tak by se dalo pokračovat donekonečna. Proto nemůže být pochyb o smyslu jeho prohlášení, že katolický Bůh neexistuje, jak řekl právě 1. října 2013 ve svém slavném rozhovoru s novinářem Scalfarim. Nebylo to tedy žádné přeřeknutí nebo nedorozumění, ale odpovídá to přesně projektu nihilismu a likvidace katolicismu.

Je sice pravdou, že všech pět koncilních a pokoncilních Františkových předchůdců byli modernisté (jen výrazně sofistikovanější a v určitých chvílích rafinovanější), a svádět proto všechen zmar na Františka, jak to dělají mnozí, také není zcela objektivní. Na druhou stranu nelze opomenout, že právě nyní přechází ďáblovy prapory zevnitř i z vnějšku Církve do další fáze své ofenzívy. A spojenců mají houfy ... a skutečně všude.

Čtěte ZDE: Podivný papež jménem František: Proč ho tolik milují, obdivují a popularizují právě ateistická média? Podaří se jeho "revolučním soudruhům" svést věřící na scestí? Naděje v Kristu: Brány pekelné Církev nepřemohou

Proč to Bůh dopustil?

Papež Lev XIII. měl jednou po mši vidění, ve kterém Satan dostal na 100 let povolení sužovat Církev. Dnes pozorujeme důsledky. Podle sestry Lucie, jedné z fatimských dětí, vede Satan útok především na "konsekrované duše" tedy na klérus a řeholníky, aby tak zničil všechny ostatní, kteří jsou v jejich péči.

V Církvi existuje nauka, která se dá vystopovat v Písmu a kterou zdůrazňoval i svatý Augustin. Říká, že Církev opět prožívá Kristův život. Než se Církev bude těšit ze zmrtvýchvstání, musí spolu s Kristem snášet Jeho utrpení, zejména však Jeho ukřižování.

Víme, že Krista zradil Jidáš, apoštol, a proto dnes zrazují Církev nástupci apoštolů. Ježíš byl veřejně pokořen a pošpiněn - přesně tak je veřejně pokořena Katolická církev. Tím že má takového papeže a zvrácené biskupy i kněží. Smutným paradoxem je to, že většina veřejnosti nenávidí Církev právě na základě všech těchto excesů, pošpinění a s tím spojenou proticírkevní propagandou. Neznají pravou podstatu Církve a chytají je zcela povrchních odsudků, kterým Církev nijak účinně nečelí, maximálně s nimi vede opatrný „dialog“ - který navíc druhou stranu již ani nezajímá.

Ježíše odmítl národ smlouvy a tak i Církev odmítlo mnoho z nového "národa smlouvy" (liberální katolíci). Kristus byl bit a ukřižován Římany a Židy, také Katolická církev dnes zažívá dlouhou, mučivou destrukci z rukou zlých jedinců v ní i mimo ni.

Jenomže tak, jako se Církev podílí na Kristově utrpení, tak bude brát podíl i na jeho zmrtvýchvstání a oslavení. Až Církev povstane ze stavu podobnému smrti, k němuž nyní směřuje, všechny národy s jistotou poznají, že je božská a založena Bohem.


Tagy článku

Doporučujeme

Věda a víra: V souladu a respektu. Jak to (ne)bylo s Galileem. Lhali nám všem ve škole - i proto se hádáme. Poctivostí k vědění a spáse. Jeden příbeh za všechny. Inspirativní setkání. Proč marníš svůj život?

Věda a víra: V souladu a respektu. Jak to (ne)bylo s Galileem. Lhali nám všem ve škole...

Hořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. Černý rasismus káže zničení &quote;bílého&quote; náboženství. Zbabělý klérus mlčí. I Francie v plamenech. Žhář se přiznal. Erdogan se chechtá. Budeme jen trpět a nebránit se?

Hořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. Černý rasismus káže zničení "bílého"...

NEJČTENĚJŠÍ

Chyba v matrixu: Český doktor si dovolil vyléčit koronavirus. Jaký je další postup farmakolichvářů? A co bláznivá doktorka? Konstanta stále platí: Žádný plán nikdy nevyjde!

Chyba v matrixu: Český doktor si dovolil vyléčit koronavirus. Jaký je další postup farmakolichvářů?...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky