Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Tradiční katolíci dnes slaví svátek Krista Krále: On je Cesta, Pravda a Život. Luciferské znamení satanovy říše je pýcha. Kristus i satan chtějí nebe i zemi a všechno, co je v nich

Tradiční katolíci dnes slaví svátek Krista Krále: On je Cesta, Pravda a Život. Luciferské znamení satanovy říše je pýcha. Kristus i satan chtějí nebe i zemi a všechno, co je v nich

26. 10. 2014

Tisk článku

Josef Pavlíček se v předválečné době zamýšlel nad dnešním svátkem vyhlášeným papežem Piem XI, a již tehdy připomínal, co je pro naši rozervanou současnost dnes ještě aktuálnější

Na sklonku církevního roku slaví Církev svatá zvlášť slavným způsobem svátek Krista Krále. Je v tom hluboký smysl, že právě sv. Otec Pius XI. ustanovením tohoto svátku projevil myšlenku proklamace Království Kristova. Znamená to vlastně ofenzivu Katolictví proti laicismu a modernímu pohanství, prováděnou ovšem méně vnějšími prostředky mocenskými, ale hlavně politikou Kříže.

pp

V říši Krista Krále vládne láska

Moderní pohanství třeba překonati podstatně z nitra. Je to spíše ofenziva radikální evangelické lásky proti radikálnímu hněvu, a radikální evangelické pokory proti radikální pýše současné doby.

Buďme na stráži, abychom byli věrnými, statečnými a vytrvalými bojovníky Kristovými, jichž svatou povinností jest dobývati, šířiti a hájiti vládu Krista Krále

V říši Krista Krále vládne jako jednotící princip láska. I satanská říše má svou vládu, svou politiku, svůj „ideál“. Zde však jednotícím principem nikdy nemůže býti shoda a soulad démonů navzájem, nýbrž jedině a vždy společný hněv vůči Kristu. Charakteristické, specificky luciferské znamení této říše je pýcha. Kristus i satan setkávají se zde jako králové. Smýšlení obou je imperiální. Oba chtějí celek: Nebe i zemi a všechno, co je v nich.

Práva Kristova na vládu v celém světě jsou nejzaručenější, Jeho cíl nejpotřebnější a nejpožehnanější, Jeho královské schopnosti a vlastnosti jsou nejvznešenější a nejslibnější... a dosavadní Jeho úspěchy? Nepřehledné řady ještě nenáleží ke Kristu. Kolik lhostejnosti, vlažnosti a odpadu musí Kristus snášeti dokonce u těch, kteří se honosí Jeho svatým jménem! Ovšem, vláda Kristova ještě není skončena, ale započala a víme z Jeho svatých slov, že skončí Jeho naprostým vítězstvím.

PP koláž

Čtěte ZDE: Kříž: viditelné znamení a záruka legality Bohem posvěcené moci. Zbraň a štít proti nepříteli. „V tomto znamení zvítězíš!" Proč je dnes svátek Povýšení svatého Kříže?

Čtěte ZDE: Dnes je Svátek Krista Krále. Otázka nejen pro věřící: Je ještě vhodné mluvit o Kristově království a katolickém státu?

Kristus, Pán nebe i země

Žádný král všech věků nebyl ještě nikdy tak očekáván, nevešel tak do světa a neodešel ze světa za tak otřásajících, neobyčejných zjevů jako Kristus, Pán nebe i země. A vždycky, kdykoli nepřátelé jásali nad domnělou porážkou Kristovou, On vstal mocnější, nádhernější a k úžasu svých nepřátel rozšířil Svou vládu netušenou měrou.

A dnes? Radostně, vděčně a hrdě patříme na Jeho korouhev, jež září s nesčetných oltářů, chrámů, zdobí tiáru papežů a koruny králů, příbytky živých i mrtvých, je vztyčena na náměstích velkoměst i na osamělých cestách v zemi, vysoko na horách i v lesních zátiších. Překážky a odpor slavně zvyšují úspěchy Kristovy. Nejen nevědomost, nikoliv jen moc vášní duše jednotlivé vedou boj proti Kristu Králi; mnoho je jich, kteří se spikli proti Němu, Jenž přišel, aby vládl všem: Židé, pohani, Turci, nevěrci, odpadlí křesťané a volnomyšlenkáři, diplomacie a násilí, úskok a klam, věda a tisk, všichni útočí na Krista a Jeho vládu, ano mnozí se snaží Ho popřít a vyhubit.

Žádný zakladatel náboženský nesetkal se s tak ohromným odporem jako Kristus Pán, ale také žádný nepřekonal všechen odpor tak rozhodně a skvěle jako On. Kdykoli se nepřátelé domnívají, že Ho spoutali, ubili neb usmrtili a jásají, On jásá ještě více a vstává znovu oslaven a pokračuje svým vítězným pochodem.

Šířiti a hájiti vládu Krista Krále

Jsou nevěrní, odpadlíci, kteří shodili sladké jho Jeho zákona mravního a slepě následují morálku pohanskou,...ale na druhé straně tisíce s nevýslovnou touhou přijímají Krista a věří v Něho, poněvadž poznali, že On jediný jest Cesta, Pravda a Život.

Stále ještě má Kristus Pán Své apoštoly, Své panny, Své poustevníky, Své anděly milosrdenství, ano i Své mučedníky a Svaté. Nikdy ještě nebyla říše Jeho tak veliká, nikdy tak pevná jako nyní a sotva kdy měla tak nadšený příliv reformovaných a vzkvétajících řádů.

Ovšem za všech dob byli a budou takoví, kteří zůstanou vzdáleni Kristu. Nezapomínejme ale, že On sám to byl, jenž řekl: „Budu vládnouti vzdor všem Svým nepřátelům“, a jako všechna Jeho slova se splnila, i tato dojdou splnění dokonalého.

Nezapomínejme ustavičně obnovovati svůj slib křestní a uvědomujme si často, co svatých povinností nám uložila svátost biřmování. Buďme na stráži, abychom byli věrnými, statečnými a vytrvalými bojovníky Kristovými, jichž svatou povinností jest dobývati, šířiti a hájiti vládu Krista Krále.

Revue Na Hlubinu 1935

Zdroj

pp


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Dvojznačné svátky: Úspěch odvěkého nepřítele ve staré Praze. Oslavujeme teror? Lidská pýcha dosadila za Boha omezený rozum. Máme dávnou tradici intelektuální zkázy. I Luther pozdě litoval. Nebezpečí zasněžených hor

Dvojznačné svátky: Úspěch odvěkého nepřítele ve staré Praze. Oslavujeme teror? Lidská...

Cyril a Metoděj: Jak padala opona pohanských přeludů. Nenápadné lži moderních katolíků. Největší proměna našeho národa. Negramotní a vlažní? Život, dílo, smrt a dědictví otců

Cyril a Metoděj: Jak padala opona pohanských přeludů. Nenápadné lži moderních katolíků....

REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky